Voorwaarden België

Selecteer alstublieft uw taal:

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

De websiteservices worden geleverd door de rechtspersoon met de volgende bedrijfsnaam LIVEGOOD Ltda, met hoofdkantoor op het hoofdadres op 1201 Jupiter Park Dr. Unit 5 Jupiter, FL 33458, eigenaar van het intellectuele eigendom van software, website, applicaties, inhoud en andere activa met betrekking tot de LIVEGOOD Ltda.

1. Van het voorwerp

Het platform heeft tot doel de geïnteresseerde partij te vergemakkelijken om zich te registreren bij het platform dat wordt aangeboden door het bedrijf LIVEGOOD Ltda. Het gebruik van zijn software, website, applicaties en andere intellectuele eigendommen, die hulpmiddelen bieden om het dagelijkse leven van zijn gebruikers te helpen en te stroomlijnen.

Het platform kenmerkt zich door het verlenen van de volgende dienst: Vertegenwoordiger/Makelaar.

Het platform verkoopt of INZET GEEN bedragen van hier op afstand geregistreerde gebruikers via elektronische middelen van de volgende producten of diensten, het registreert alleen de geïnteresseerde klant bij het officiële platform dat de bovengenoemde diensten levert.

Door de site te bezoeken, stemt de gebruiker ermee in zich te houden aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en stemt hij ermee in dat hij verantwoordelijk is voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze site wordt beschermd door toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetten.

2. Acceptatie

Deze Bepaling legt verplichtingen vast die vrijwillig en spontaan voor onbepaalde tijd zijn aangegaan tussen het platform en de natuurlijke of rechtspersonen, gebruikers van de OR-website OF -applicatie.

Bij het gebruik van het platform aanvaardt de gebruiker deze regels volledig en verbindt hij zich ertoe deze na te leven, op straffe van toepassing van de toepasselijke sancties.

Acceptatie van dit instrument is essentieel voor toegang tot en gebruik van alle diensten die door het bedrijf worden aangeboden. Als u het niet eens bent met de bepalingen van dit instrument, mag de gebruiker er geen gebruik van maken.

3. Gebruikerstoegang

Alle technische oplossingen die beschikbaar zijn voor de persoon die verantwoordelijk is voor het platform, zullen worden gebruikt om toegang tot de dienst 24 (vierentwintig) uur per dag, 7 (zeven) dagen per week mogelijk te maken. De navigatie op het platform of op een van zijn pagina’s kan echter worden onderbroken, beperkt of opgeschort voor updates, wijzigingen of andere acties die nodig zijn voor de goede werking ervan.

4. Registratie (registratie vereist om het platform te gebruiken)

Voor toegang tot de functionaliteiten van het platform is voorafgaande registratie vereist en, afhankelijk van de gekozen diensten of producten, de betaling van een bepaald bedrag.

Bij de registratie moet de gebruiker volledige, recente en geldige gegevens verstrekken, en het is zijn eigen verantwoordelijkheid om deze gegevens up-to-date te houden, evenals de gebruiker die zich verplicht tot de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens.

De gebruiker verbindt zich ertoe om zijn registratie- en/of toegangsgegevens tot het platform niet aan derden mee te delen, aangezien hij volledig verantwoordelijk is voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Minderjarigen jonger dan 18 jaar en personen die niet over de volledige burgerlijke bekwaamheid beschikken, moeten voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van hun wettelijke voogden verkrijgen om het platform en de diensten of producten te gebruiken, aangezien zij als enige verantwoordelijk zijn voor toegang door minderjarigen en personen die niet over de volledige burgerlijke bekwaamheid beschikken. capaciteit zonder voorafgaande toestemming.

Bij registratie verklaart en garandeert de gebruiker uitdrukkelijk dat hij volledig in staat is om vrijelijk te oefenen en te genieten van de diensten en producten.

De gebruiker moet een geldig e-mailadres opgeven, waarmee de website alle noodzakelijke communicatie zal uitvoeren.

Na bevestiging van de registratie heeft de gebruiker een login en een persoonlijk wachtwoord, waardoor de gebruiker er individueel toegang toe heeft. Op deze manier is het uitsluitend aan de gebruiker om het genoemde wachtwoord op een vertrouwelijke en veilige manier te bewaren, waardoor ongeoorloofde toegang tot persoonlijke informatie wordt voorkomen.

Alle activiteiten die met het wachtwoord worden uitgevoerd, vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die het platform onmiddellijk op de hoogte moet stellen in geval van misbruik van het respectieve wachtwoord.

Het is niet toegestaan ​​om de account, die persoonlijk en niet-overdraagbaar is, op enigerlei wijze toe te wijzen, te verkopen, te verhuren of over te dragen.

Het is aan de gebruiker om ervoor te zorgen dat zijn uitrusting compatibel is met de technische kenmerken die het gebruik van het platform en de diensten of producten mogelijk maken.

De gebruiker kan op elk moment de annulering van zijn inschrijving op de website vragen. Uw uitschrijving wordt zo snel mogelijk uitgevoerd, zolang er geen openstaande problemen zijn.

Door de voorwaarden en het privacybeleid te accepteren, geeft de gebruiker uitdrukkelijk toestemming aan het platform om de informatie die is afgeleid van het gebruik van de services, de website en alle platforms, te verzamelen, te gebruiken, op te slaan, te verwerken, toe te wijzen of te gebruiken, inclusief alle informatie die is ingevuld door de gebruiker op het moment dat u uw registratie uitvoert of bijwerkt, naast andere die uitdrukkelijk worden beschreven in het privacybeleid en die door de gebruiker moeten worden geautoriseerd.

5. Diensten of producten

Het platform kan de gebruiker een specifieke set functionaliteiten en tools bieden om het gebruik van diensten en producten te optimaliseren.

Op het platform worden de aangeboden diensten of producten beschreven en gepresenteerd met de grootste nauwkeurigheid, met informatie over onder andere hun kenmerken, kwaliteiten, hoeveelheden, samenstelling, prijs, garantie, vervaldata en herkomst, evenals de risico’s die de gezondheid en veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen.

Voordat de onderhandeling over een bepaald product of een bepaalde dienst wordt afgerond, moet de gebruiker meer te weten komen over de specificaties en de bestemming ervan.

 

6. Gebruik van licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de site te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële, tijdelijke weergave. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

  1. de materialen wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen software op de Site te decompileren of reverse-engineeren;
  4. alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen verwijderen; of
  5. draag de materialen over aan een andere persoon of ‘spiegel’ de materialen op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door de website worden beëindigd. Bij het stopzetten van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit verwijderen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

7. Disclaimer

  1. De materialen op de website van de website worden geleverd ‘zoals ze zijn’. LIVEGOOD Ltd geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en verwerpt hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectueel eigendom. of andere schending van rechten.
  2. Bovendien geeft LIVEGOOD Ltd geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de juistheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins gerelateerd aan dit materiaal of op websites die aan deze website zijn gekoppeld.

8. Beperkingen

In geen geval zullen LIVEGOOD Ltd of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen om, de materialen op LIVEGOOD Ltd te gebruiken. , zelfs als LIVEGOOD Ltd of een gemachtigde vertegenwoordiger van LIVEGOOD Ltd mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen op aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

9. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen op de website van LIVEGOOD Ltd kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. LIVEGOOD Ltd garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. LIVEGOOD Ltd kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. LIVEGOOD Ltd verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

10. Koppelingen

LIVEGOOD Ltd heeft niet alle sites beoordeeld die aan zijn website zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door LIVEGOOD Ltd van de site. Het gebruik van een gelinkte site is op eigen risico van de gebruiker.

 

Wijzigingen

LIVEGOOD Ltd kan deze servicevoorwaarden van de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de huidige versie van deze servicevoorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van LIVEGOOD Ltd en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of plaats.

Het contract van diensten wordt automatisch verlengd door het platform, ongeacht communicatie met de gebruiker, na periodieke afschrijving van dezelfde betaalmethode die door de gebruiker is aangegeven bij het contracteren van de dienst.

van gebruik: Services worden onmiddellijk beëindigd.

11. Ondersteuning

In geval van twijfel, suggestie of probleem met het gebruik van het platform, kan de gebruiker contact opnemen met de ondersteuning via de e-mail   [email protected]  .

12. Verantwoordelijkheden

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om:

a) het correcte gebruik van het platform, de aangeboden diensten of producten, waarbij de nadruk wordt gelegd op goed samenleven, respect en hartelijkheid tussen de gebruikers;

b) voor naleving en respect voor de reeks regels uiteengezet in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, in het respectievelijke Privacybeleid en in nationale en internationale wetgeving;

c) voor de bescherming van toegangsgegevens tot uw account/profiel (login en wachtwoord).

 

Het platform is verantwoordelijk voor:

a) de informatie die door hem is bekendgemaakt, en de opmerkingen of informatie die door gebruikers zijn bekendgemaakt, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers zelf;

b) illegale inhoud of activiteiten die via zijn platform worden uitgevoerd.

 

Het platform is niet verantwoordelijk voor externe links in zijn systeem die de gebruiker kunnen omleiden naar een omgeving buiten zijn netwerk.

Externe links of pagina’s die commerciële of reclamedoeleinden dienen of enige ongeoorloofde, gewelddadige, controversiële, pornografische, xenofobe, discriminerende of aanstootgevende informatie mogen niet worden opgenomen.

 

13. Auteursrecht

Deze Gebruiksvoorwaarden verlenen gebruikers een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van het platform en de diensten en producten die het beschikbaar stelt.

De structuur van de site of applicatie, merken, logo’s, handelsnamen, lay-outs, afbeeldingen en interface-ontwerp, afbeeldingen, illustraties, foto’s, presentaties, video’s, geschreven en geluids- en audio-inhoud, computerprogramma’s, databases, transmissiebestanden en alle andere informatie en intellectuele eigendomsrechten van de bedrijfsnaam ___, onderworpen aan de voorwaarden van de wet op de industriële eigendom (wet nr. 9.279/96), de wet op het auteursrecht (wet nr. 9609/98), zijn naar behoren voorbehouden.

Deze Gebruiksvoorwaarden kennen geen rechten toe aan de gebruiker of dragen deze over, zodat toegang geen intellectuele eigendomsrechten aan de gebruiker genereert, met uitzondering van de beperkte licentie die hierin wordt verleend.

Het gebruik van het platform door de gebruiker is persoonlijk, individueel en niet-overdraagbaar, waarbij elk ongeoorloofd commercieel of niet-commercieel gebruik verboden is. Dergelijk gebruik vormt een schending van intellectuele eigendomsrechten, strafbaar volgens de toepasselijke wetgeving.

 

14. Sancties

Onverminderd andere toepasselijke wettelijke maatregelen, kan het hier vertegenwoordigde bedrijf op elk moment het account van de gebruiker waarschuwen, schorsen of annuleren:

a) die enige bepaling van deze Overeenkomst schendt;

b) die zijn verplichtingen als gebruiker niet nakomt;

c) die frauduleus of kwaadwillig gedrag vertoont of derden beledigt.

 

15. Beëindiging

Het niet naleven van de verplichtingen overeengekomen in deze Gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wetgeving kan, zonder voorafgaande kennisgeving, aanleiding geven tot een onmiddellijke eenzijdige beëindiging door de vertegenwoordigde onderneming en de blokkering van alle aan de gebruiker geleverde diensten.

 

16. Wijzigingen

De items beschreven in dit instrument kunnen eenzijdig en op elk moment worden gewijzigd door de vertegenwoordigde onderneming, om de diensten aan te passen of te wijzigen, evenals om te voldoen aan nieuwe wettelijke vereisten. De wijzigingen worden OF door de website gepubliceerd en de gebruiker kan ervoor kiezen om de nieuwe inhoud te accepteren of om het gebruik van de diensten te annuleren, als hij geabonneerd is op een dienst.

 

Naast deze Bepaling moet de gebruiker instemmen met de bepalingen in het respectievelijke Privacybeleid dat binnen de platforminterface aan alle geïnteresseerde partijen wordt gepresenteerd.

16. Van het forum

Voor de oplossing van geschillen die voortvloeien uit dit instrument, zal de wet volledig worden toegepast.

Deze site vertegenwoordigt alleen het bedrijf LIVEGOOD Ltd, met hoofdkantoor op het hoofdadres op 1201 Jupiter Park Dr. Unit 5 Jupiter, FL 33458

U kunt op elk moment gegevens opvragen bij de vertegenwoordigde onderneming om eventuele twijfels over haar werking en informatie over de onderneming op te helderen.

Schrijf je in!

Ontvang ons nieuws
van het Belgische team